Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Επιστολή ΑΣΠΕ στους Βουλευτές για τα πολ. επιδόματα (για την 3η αλλαγή του νόμου που ψηφίζεται αύριο)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αρ. Πρωτ. 88    Αθήνα, 19/3/2013
Προς
τους Αξιοτίμους
κ.κ. Βουλευτάς
Ενταύθα
Κυρία/ε Βουλευτά.
Στο νομοσχέδιο που είναι στην Ολομέλεια της Βουλής: «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και συζητείται σήμερα Τρίτη και αύριο, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας για το παρακάτω θέμα που απασχολεί άμεσα τους πολυτέκνους και παρακαλούμε να υιοθετήσετε τις προτάσεις μας, που είναι καθ’ όλα σύννομες, προκειμένου να αρθούν οι αδικίες που έγιναν σε βάρος των πολυτέκνων:
Επί του σχεδίου νόμου που αφορά τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος, επιβάλλεται να επέλθουν οι παρακάτω τροποποιήσεις και προσθήκες, ώστε να σταματήσει η αναταραχή, η οποία επικρατεί στις τάξεις των πολυτέκνων και να επανέλθουν τα δημογραφικά κίνητρα .

Δεδομένου ότι οι διατάξεις των νόμων και του Συντάγματος ομιλούν περί πολυτέκνων και όχι περί τετρατέκνων ή πεντατέκνων κλπ. και προκειμένου να χορηγείται το επίδομα και στις περιπτώσεις που τα προστατευόμενα τέκνα παραμένουν λιγότερα των τριών, η παράγραφος 1 του άρθρου 43 πρέπει ν΄ αναδιατυπωθεί ως ακολούθως:

1. «Καταβάλλεται ειδικά στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ΄ έτος για κάθε προστατευόμενο τέκνο ».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 πρέπει ν΄ απαλειφθεί διότι το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου καλύπτει και περιλαμβάνει τον πατέρα που έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων του.
3. Μετά την παράγραφο 3 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 και οι λοιπές παράγραφοι λαμβάνουν τους αριθμούς 6,7 και αντιστοίχως, που έχει ως ακολούθως:
« 4. Οι παράγραφοι 1 (επίδομα τρίτου τέκνου) και 4 (ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας) του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 και η παράγραφος 1(επίδομα γέννησης τέκνου) του άρθρου 1 του ν. 34542006, όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους με το νόμο 4093/9-11-2012 κεφάλαιο ΙΑ2 παράγραφος 12, καθώς και η κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα νομοθεσία, επανέρχονται σε ισχύ και τα σχετικά επιδόματα και η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας καταβάλλονται εκ νέου από 1-1-2013 καταργούμενης κάθε άλλης αντίθετης διάταξης. 
« 5. Τα ως άνω χορηγούμενα επιδόματα και η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας είναι αφορολόγητα καταργούμενης κάθε άλλης αντίθετης διάταξης».

Με την υιοθέτηση των παραπάνω διατάξεων θα επανέλθουν τα δημογραφικά κίνητρα σε μια περίοδο όπου τα νέα δημογραφικά στοιχεία είναι απολύτως εφιαλτικά, αφού πλέον οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων και ο δείκτης γεννητικότητας για τις Ελληνίδες είναι πλέον κάτω του 1, τη στιγμή κατά την οποία ο δείκτης για την ανανέωση των γενεών είναι 2,1 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας.

Κυρία/ε Βουλευτά.

Για το προκείμενο θέμα, σας επισημαίνουμε ότι η Β’ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Βουλής, αναφερομένη στις διατάξεις του άρθρου 43, (ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες), αναφέρει ρητά:

[..]Επί του άρθρου 43

Mε το άρθρο 43 θεσπίζεται ειδικό επίδομα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, καταβάλλεται δε ανά οικογένεια για όσο διάστημα τα τέκνα έχουν την ιδιότητα των εξαρτωμένων. Οι τρίτεκνες οικογένειες που δικαιούνται το επίδομα, πρέπει να έχουν οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε παιδί για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

Όπως έχει επισημανθεί και στις Εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί των ν. 4093/2012 και 4110/2013, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει επί του συναφούς ζητήματος του περιορισμού των προβλεπόμενων από το άρθρο 63 του ν. 1892/1990 παροχών προς τις πολύτεκνες μητέρες βάσει εισοδηματικών κριτηρίων ότι «(…) το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει ότι "πολύτεκνες οικογένειες . . . δικαιούνται της ειδικής φροντίδος του Κράτους". Με την διάταξη αυτή, η θέσπιση της οποίας από σκοπεί την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Χώρας (βλ. Πρακτικά Βουλής επί του Συντάγματος, Συνεδρίαση ΟΘ΄/26-4-1975, σελ. 479, 486), παρέχεται μεν, κατ’ αρχήν, υπόδειξη προς τον κοινό νομοθέτη για την λήψη των καταλλήλων μέτρων φροντίδος υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών, εξυπακούεται, όμως, ταυτοχρόνως στοιχειώδης απαγορευτικός κανόνας, δεσμευτικός για τον κοινό νομοθέτη, συμφώνως προς τον οποίο δεν είναι συνταγματικώς ανεκτός ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχομένης στους πολυτέκνους ειδικής φροντίδος, άνευ αποχρώντος λόγου, στα πλαίσια της αυτής σχέσεως (βλ. Σ.Ε. 2773, 2778, 2781/1991). Εν όψει δε της αδιαστίκτου διατυπώσεως της εν λόγω συνταγματικής διατάξεως αλλά και του προαναφερθέντος σκοπού της, η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά και λόγον γενικωτέρου δημοσίου συμφέροντος (βλ. Σ.Ε. 2773/1991), δεν είναι, επίσης, συνταγματικώς ανεκτές, ρυθμίσεις με τις οποίες ορισμένες πολύτεκνες οικογένειες εξαιρούνται της ανωτέρω ειδικής κρατικής φροντίδος, αφού έτσι αναιρείται, ως προς αυτές, η αδιαστίκτως υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών επιβαλλομένη από το Σύνταγμα ειδική φροντίδα του Κράτους. Η θέσπιση δε, ειδικώτερα, τέτοιων εξαιρέσεων με κριτήρια αναγόμενα στο εισόδημα των πολυτέκνων οικογενειών δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή, εν όψει και του ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, θεσπίζοντας την υπέρ αυτών ειδική κρατική φροντίδα, δεν απέβλεψε στην ενίσχυση αυτών ως κατηγορίας οικονομικώς αδυνάτων ή αναξιοπαθούντων προσώπων. (…) Εν όψει

τούτου (…) η θέσπιση (…) ανωτάτου ορίου ετησίου οικογενειακού εισοδήματος ως προϋποθέσεως για την χορήγηση των ως άνω παροχών [οι οποίες 16 αποτελούν «λόγω του καθολικού των χαρακτήρος και της φύσεώς των ως χρηματικών παροχών, μέτρα με τα οποία, κατ’ εξοχήν, πραγματώνεται η κατ’ άρθρον 21 παρ. 2 του Συντάγματος ειδική κρατική φροντίδα υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών»] αντίκειται στην εν λόγω συνταγματική διάταξη (…)»

(ΣτΕ 1095/2001). Σημειώνεται, πάντως, ότι ως προς τις οικογένειες με τρία τέκνα, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος περί προστασίας των πολύτεκνων οικογενειών («διότι κατά την διάταξη του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (όπως ισχύει), πολύτεκνοι θεωρούνται, κατ’ αρχήν, οι γονείς που έχουν τέσσερα τέκνα»), ο κοινός νομοθέτης δεν εμποδίζεται να διαφοροποιήσει τις προβλεπόμενες παροχές βάσει εισοδηματικών κριτηρίων (ΣτΕ 1693/2009, 998/2010, 19/2010. Βλ., σχετικώς, και Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του ν. 4025/2011).

Διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας 

Βασίλειος Θεοτοκάτος           Εμμανουήλ Χρυσόγελος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου