Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Προκηρύξεις εποχικών στα ΕΛ.ΤΑ

Στην πρόσληψη 806 υπαλλήλων ορισμένου χρόνου αναμένεται να προχωρήσουν εντός του Ιουνίου τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
Ήδη, με απόφαση του, το διοικητικό συμβούλιο των ΕΛΤΑ ενέκρινε την πρόσληψη των εποχικών υπαλλήλων, εκ των οποίων οι 270 θα υπογράψουν 8μηνες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, οι 532 θα υπογράψουν δμηνες συμβάσεις και τέσσερις θα υπογράψουν 4μηνης διάρκειας .......συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.
Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί και η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, ώστε εν συνεχεία τα ΕΛΤΑ να αποστείλουν τα σχέδια των προκηρύξεών τους στο ΑΣΕΠ προς έγκριση.
Οι προκηρύξεις θα εκδίδονται ανά νομό και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις υπηρεσίες των οικείων ταχυδρομείων προκειμένου να ενημερωθούν για την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από το σύνολο των θέσεων που θα προκηρυχθούν, οι 500 θα αφορούν στην κάλυψη των εποχικών αναγκών των ταχυδρομείων που λειτουργούν στο Λεκανοπέδιο.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν υπάλληλοι ειδικότητας οδηγών ΔΕ, διανομέων ΔΕ, εσωτερικής εκμετάλλευσης ΔΕ και διαμετακομιστών ΥΕ.

Τα απαιτούμενα προσόντα που θα ζητούνται ανά ειδικότητα είναι:

ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2. Αδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α' (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΟΔΗΓΩΝ

1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή β) Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔτου Ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔτου Ν. 1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.

3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β' κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α' κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών Διαδικτύου.

ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

(Τα Νέα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου